ارتباط با ما

نشانی دبیرخانه:

گرگان -دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی -ساختمان روابط عمومی

تلفن:32220640 - 017

تلگرام:09035849064

پست الکترونیک:  ravabetgau.gorgan@gmail.com

وب سایت دانشگاه:   www.gau.ac.ir

کانال اخبار دانشگاه: 

کانال اخبار 60 سالگی