تهیه سکه یادبود آیین نکوداشت شصتمین سالگرد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

سکه یادبود آیین نکوداشت شصتمین سالگرد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، تهیه شد.

در یک طرف این سکه یادبود، آرم دانشگاه و در طرف دیگر نمای سازمان مرکزی دانشگاه به عنوان میراث ملی کشور، نقش بسته است.

گفتنی است: این سکه به قطر 50 میلی متر و به رنگ برنز آماده شده و به رسم یادبود به برگزیدگان آیین نکوداشت شصتمین سالگرد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، اهدا می شود.