پيام تشكر و قدرداني رئيس دانشكده منابع طبيعي و محيط زيست دانشگاه فردوسي مشهد

 

رئيس دانشكده منابع طبيعي و محيط زيست دانشگاه فردوسي مشهد طي نامه اي از از رئيس دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان و دست‌اندركاران برگزاري آيين نكوداشت شصتمين سال تأسيس دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان قدرداني كرد.

دكتر كمال الدين ناصري با اذعان بر پيشرو و ممتاز بودن دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان و بنيانگذاربودن شيوه اي از آموزش و مكتب طبيعت شناسي افزود: ساختاري كه شصت سال پيش به همت نيكان و خردپروران شروع به زايش و پيدايش نمود، در طول عمر پربار خود بوم شناسان برجسته اي را در كشور پرورانده است كه در گستراندن اين دانش ضروري به قدر وسع كوشيده و موفق بوده اند و جاي خالي آن در زنجيره علوم تجربي كشور را پر نموده اند.

وي با تاكيد بر ضرورت شناخت دانشگاه و توسعه دانش منابع طبيعي و كشاورزي كشور بيان داشت: اين تلاش در جهت هويت بخشي و اعتلاي علوم مذكور در زمانه اي كه مع‌الاسف اين رشته هاي علمي مورد بي مهري فراوان و اجحاف و هجمه قرار گرفته اند، موجب كمال قدرداني است. اكنون لزوم برگزاري اين بزرگداشت و موارد مشابه، بيش از هر زمان ديگر احساس مي‌شود تا جامعه، بيش از پيش به اهميت بي‌جايگزين علوم مديريت سرزمين آگاه گردد و تاثير فقدان اين دانش و بينش را در تشديد خطراتي كه اكنون و آينده كشور و بقاي تمدن ايران را تهديد مي نمايد، به روشني دريابد.

ايشان در بخش ديگري از اين پيام آورده است كه: اينجانب به عنوان يكي از دانش آموختگان آن دانشگاه كه از مكتب پر فيض آن بهره‌ها برده‌ام، با عرض احترام و فروتني به پيشگاه تمام كوشندگاني كه در طول اين عمر پر بار شصت ساله ميراثي نيك، پر ثمر و برومند از خود بجاي گذاشته‌اند كه قيمتي بر آن متصور نمي‌توان بود، با آرزوي تداوم پيشگامي و پيشكسوتي آن نهاد بالنده و برومند، از جنابعالي كه با زمان‌شناسي و درك صحيح موقعيت، به اين مهم همت گماشتيد و نيز از همه دست‌اندركاران و تلاشگران برگزاري مجموعه فعاليت هاي بزرگداشت دانشگاه، صميمانه سپاسگزارم.

دكتر ناصري در پايان به آشكار شدن بيش از پيش اهميت دانشگاه بر مسئولين شهر، استان و كشور تأكيد كرد و خاطر نشان كرد: اميدوارم كه اين كانون فرهيختگي و دانش پروري، همچنان برقرار و پررونق بماند و در مسير پربركت خود به زايندگي و بالندگي ادامه دهد.